Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Spady

 

SPADY to temat rzeka. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­staje do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do druku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolejne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­kuję dzi­siej­sze rozważania.   

 • Co to są spady?

Dla osób para­ją­cych się wyłącz­nie pro­jek­to­wa­niem stron inter­ne­to­wych może to być zagad­nie­nie obce. Wymiary poszcze­gól­nych ele­men­tów strony www ustala się w pik­se­lach i pro­ble­mem jest raczej pra­wi­dłowe wyświe­tla­nie się strony, zarówno na 60-calowym ekra­nie telewizora, jak i na wyświe­tla­czu smartfona.
W poli­gra­fii nato­miast, wszystko toczy się po sta­remu, publi­ka­cje dru­ko­wane są nadal na arku­szach papieru znacz­nie więk­szych od koń­co­wych wymia­rów pro­duktu i praca po wydruku musi być przycięta do wymiaru docelowego.
Po oddzie­le­niu ziarna od plew, część arku­sza dru­kar­skiego tra­fia do klienta w postaci goto­wego produktu, a część w postaci przed­mio­to­wych spa­dów ląduje na śmiet­niku każ­dego zakładu poligraficznego.
Istota pro­blemu polega na tym, aby po obróbce koń­co­wej naj­mniej­sza nawet część spadu nie przedo­stała się do pracy głów­nej i odwrot­nie, aby żadna część pracy głów­nej nie wylą­do­wała na makulaturze.
Klu­czowe zna­cze­nie w tym pro­ce­sie ma oczy­wi­ście powaga, z jaką kra­jacz podej­dzie do zagad­nienia „cię­cia na gotowo”, ale gra­fik na eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pli­ków wyni­ko­wych do druku może się do sprawy w spo­sób istotny przyczynić.

Foto: Anna Strutyńska

 • Czy każdy plik powi­nien zawie­rać spady?

Prawdę powie­dziaw­szy stwier­dze­nie iż plik powi­nien zawie­rać spady, nie jest do końca pre­cy­zyjne, a dołą­cza­nie spa­dów do pli­ków wyni­ko­wych (czyli tych, które „idą do druku”) nie zawsze jest konieczne.
Jeżeli praca posiada białe, nie­za­dru­ko­wane mar­gi­nesy, wymiar pliku wyni­ko­wego może być identyczny z wymia­rem pro­duktu koń­co­wego. Chcemy ulotkę for­matu A4 z bia­łymi wewnętrz­nymi mar­gi­ne­sami z wszyst­kich czte­rech stron, odda­jemy do druku plik o wymia­rach 210x297mm i sprawy nie ma.
Kiedy jed­nak w pracy znaj­dują się ele­menty się­ga­jące do kra­wę­dzi linii cię­cia, tło, zdję­cia, linie itp., muszą one roz­po­czy­nać się czy też koń­czyć 2-3 mm poza obsza­rem pracy. Innymi słowy muszą być „wypusz­czone” poza stronę na ten wła­śnie spad, czyli w miej­sce, które i tak wylą­duje w koszu. Zabieg ten jest jed­nak konieczny, aby w efek­cie nie­uchron­nych nie­do­kład­no­ści pro­cesu cię­cia produktu „na gotowo” nie doszło do oma­wia­nego już wyżej pomie­sza­nia ziarna z plewami.

 • Wymiar strony roboczej

Bez względu na to, czy praca będzie wypusz­czana ze spa­dami czy też bez, two­rząc nową pracę w In Desi­gnie, Ilu­stra­to­rze czy też Corelu usta­wiamy wymiar strony netto, czyli równy koń­co­wemu wymia­rowi pro­duktu. Wyją­tek sta­nowi pro­gram Pho­to­shop, w któ­rym strona robo­cza musi zawie­rać w sobie całość pracy razem ze spa­dami, czyli jej wymiar winien być wymia­rem brutto.

 • Wiel­kość spadów

Ele­menty pracy, które się­gają do kra­wę­dzi, wypusz­czamy poza tak zde­fi­nio­waną stronę, o wiel­kość spa­dów, jakie są wyma­gane w dru­karni. Jeśli na przy­kład zama­wiać będzie­cie druk u nas, wiel­kość wyma­ga­nych tam spa­dów wynosi mini­mum dwa mili­me­try. Są jed­nak dru­kar­nie, które wyma­gają trzech a nawet pię­ciu mili­me­trów spa­dów. De facto nie ma to więk­szego zna­cze­nia i spady mogą być dowol­nie więk­sze od wyma­ga­nego minimum.

♦Gene­ru­jąc plik do druku, należy w opcjach eks­portu na pdf-a podać wiel­kość spadów. Jeżeli pozo­sta­wimy tam cyfrę zero, spady w pli­ku­ wy­ni­ko­wym się nie ujaw­nią mimo, że w pracy głów­nej się znajdują.

 • Trim box

Zda­rza się cza­sem, że gra­ficy z obawy czy dru­kar­nia dobrze zin­ter­pre­tuje ich (wy)zamiary, dokła­dają do pracy ramkę obra­zu­jącą for­mat netto publi­ka­cji. Zapo­bie­gli­wość ta jest zupeł­nie nie­po­trzebna, a cza­sami wręcz nie­bez­pieczna. Pół biedy jeśli ramka jest w kolo­rze dodat­ko­wym z zadaną opcją nadruku. Można ją zigno­ro­wać w pro­ce­sie naświe­tla­nia. Ramki cmy­kowe usu­wamy ręcz­nie, co zawsze nie­sie za sobą ryzyko wycię­cia języka razem z mig­dał­kami. W auto­ma­tycz­nych sys­te­mach wery­fi­ka­cji pli­ków takowe ramki mogą zostać potrak­to­wane, jako część pro­jektu i wydru­ko­wane razem z pracą.
Tym­cza­sem twórcy for­matu pdf zadbali o rzecz wyśmie­ni­cie, umiesz­cza­jąc w pliku wyni­ko­wym wiele infor­ma­cji nie­dru­ko­wal­nych acz widzial­nych dla oka uzbro­jo­nego w odpo­wied­nie narzę­dzia informatyczne.
W kon­tek­ście oma­wia­nego pro­blemu, nas inte­re­suje Trim­box czyli obszar pracy po obcię­ciu. Jest to zawarta w pdf-ie infor­ma­cja zarówno dla użyt­kow­nika, jak i dla sys­te­mów impo­zy­cyj­nych, doty­cząca wymia­rów i poło­że­nia obszaru, który ma być wydrukowany. 

♦Trim­box gene­ruje się auto­ma­tycz­nie w trak­cie eks­portu na pdf-a i nie musi­cie w tym kie­runku niczego robićDzięki niemu dru­kar­nia dokład­nie wie, jaki wymiar netto został przez gra­fika zadany, co jest spa­dem, a co pracą główną.

 • Znacz­niki drukarskie

Na pod­sta­wie trim­boxu sys­tem impo­zy­cyjny w dru­karni dokłada do pracy potrzebne znacz­niki cię­cia i bigo­wa­nia, stąd też nie ma potrzeby ich umiesz­cza­nia w trak­cie gene­ro­wa­nia pliku pro­duk­cyj­nego, bądź (o zgrozo) dory­so­wy­wa­nia ręcz­nie do pracy. Ta sama zasada tyczy się wszel­kiego rodzaju pase­rów i pasków barw­nych, które ku utra­pie­niu ope­ra­to­rów impo­zy­cji, nadal nie­któ­rzy gra­ficy umiesz­czają w pliku wyni­ko­wym,. Pozby­wa­nie się tych „uła­twień” zabiera czę­sto wię­cej czasu niż zmon­to­wa­nie całego arku­sza do druku.

 • Wewnętrzne mar­gi­nesy

Pro­jek­tu­jąc pracę do druku gra­fik winien nato­miast jasno określić,czy dany ele­ment pro­jektu ma znaleźć się na spa­dzie czy też nie. Cza­sem bowiem trudno oce­nić czy zdję­cie umiesz­czone w odległo­ści 1 mm od kra­wę­dzi cię­cia, zna­la­zło się w tym przy­krym poło­że­niu przy­pad­kowo i de facto cho­dziło o to, aby się­gało do spadu, czy też mili­me­trowa odle­głość od brzegu to ryzy­kowny zamysł arty­styczny pro­jek­tanta. Jesz­cze gorzej sprawa ma się z tek­stami czy też zna­kami fir­mowymi, które umiesz­czone zbyt bli­sko linii cię­cia nara­żone są w obróbce koń­co­wej, na czę­ściową ampu­ta­cję. Warto więc przy­jąć zasadę, że 

♦ to co ma być przy­cięte niech wystaje poza for­mat o 2-3 mm, a to co nie ma być przy­cięte niech będzie zde­cy­do­wa­nie scho­wane wewnątrz pracy i odda­lone od linii cię­cia o min. 4 mm.

 • Spady w książkach

W publi­ka­cjach wie­lo­stro­ni­co­wych, takich jak książki, bro­szury czy kata­logi kra­wędź wewnętrzna strony (raz jest to lewa a raz prawa) łączy się z grzbie­tem i nie wymaga sto­so­wa­nia dla niej spadu.
Zazwy­czaj gra­ficy ukła­dają widzące się strony parami obok sie­bie i jeżeli w trak­cie gene­ro­wa­nia pli­ków wyni­ko­wych włą­czona będzie opcja ujaw­nia­nia wszyst­kich czte­rech spa­dów, na spa­dzie wewnętrz­nym poja­wią się ele­menty z sąsied­niej strony.
Aby temu zapo­biec wystar­czy w pro­gra­mie In Design wyłą­czyć w opcjach eks­portu na pdf-a ujaw­nia­nie się spa­dów wewnętrz­nych. Nie­stety w Corelu sprawa jest już trud­niej­sza i prak­tycz­nie nie można w pro­sty spo­sób decy­do­wać, które spady mają być widoczne w pliku wynikowym.
Mam jed­nak dobrą wia­do­mość dla Klien­tów korzy­sta­ją­cych z usług naszej dru­karni. Sprawą w ogóle nie musi­cie się przej­mo­wać i może­cie dołą­czać spady zawsze dla wszyst­kich czte­rech kra­wę­dzi. Sto­so­wane przez nas opro­gra­mo­wa­nie do mon­tażu elek­tro­nicz­nego samo wyczaja, które spady są wewnętrzne i ukrywa je sku­tecz­nie przed nie­po­wo­ła­nym okiem.
W następ­nym felie­to­nie posta­ram się wszyst­kie oma­wiane dzi­siaj sytu­acje spa­dowe przed­sta­wić obraz­kowo w postaci tuto­riala z pro­gramu InDe­sign i Corel Draw.

Pozdrawiam
Wasz CUDowny bloger