Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Regulamin

 

współpracy z Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler

I. Zasady ogólne

1. W niniejszym dokumencie zwanym w dalszej części Regulaminem zostały określone zasady współpracy pomiędzy nabywcą usługi poligraficznej zwanym w dalszej części Klientem a Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler zwanym w dalszej części Drukarnią

2. Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne:

a)  Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul.Szymały 11, zwanym w dalszej części Drukarnią.
b) NIP: PL6270010276
c) REGON: 271068380
d) Wpis do ewid: 5499
e) Strona internetowa: www. cuddruk.pl

3. W Regulaminie określono zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Klientem:

a) korzystającym z promocyjnej oferty poligraficznej dostępnej w serwisie CUDDRUK.pl w formie sklepu internetowego
b) korzystającym ze spersonalizowanej oferty poligraficznej przygotowywanej przez Drukarnię, każdorazowo na podstawie indywidualnego zapytania kalkulacyjnego klienta. 

II. Dane osobowe

1. Klientem Drukarni może zostać zarejestrowana w systemie CUDDRUK.pl:

a) osoba prawna
b) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań
c) osoba fizyczna

2. Dokonanie rejestracji w CUDDRUK.pl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również zgodnie z obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Podane dane osobowe przy rejestracji oraz w trakcie procesu zamawiania produktu są przetwarzane bez osobnej zgody klienta wyłącznie dla celów realizacji złożonego zamówienia czyli dla: wystawienia faktury, przesłania informacji o statusie realizacji zamówienia, kontaktu telefonicznego lub mailowego związanego z realizacją zamówienia oraz przesłania wyrobu gotowego pod wskzany adres.

4. Wykorzystanie przekazanych Drukarni danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej wymaga wyrażenia zgody przez Klienta. Zgoda ta nie jest obligatoryjna i może być w każdej chwili przez Klienta wycofana.

5. Na stronie CUDDRUK.pl w zakładce „Moje konto/RODO” znajdują się narzędzia informatyczne przydatne do wyrażania przez Klienta swojej woli wobec danych osobowych przekazanych Drukarni. 

III. Rejestracja i logowanie

1. Operacje handlowe, takie jak: edycja i zmiana danych, złożenie zamówienia w systemie sklepowym, zadanie zapytania kalkulacyjnego, wystawienie zamówienia na podstawie otrzymanej kalkulacji, przegląd historii współpracy z Drukarnią, wymagają zalogowania się do systemu

2. W celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji.

3. Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert marketingowych.

4. Rejestracja w systemie CUDDRUK.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

5. Po zalogowaniu się, Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. W tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w zakładce "Moje dane".

6. W wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. W tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.

7. Po zalogowaniu się do CUDDRUK.pl, Klient ma dostęp do swoich danych, listy złożonych zamówień i kalkulacji oraz faktur.

8. Po zalogowaniu się do CUDDRUK.pl, Klient ma także dostęp do narzędzi umożliwiających wyrażenie woli w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - zakładka "Moje konto/RODO" 

IV. Zamawianie produktów z oferty promocyjnej dostępnej w systemie sklepowym

1. Zamawianie produktów poligraficznych dostępnych w systemie sklepowym odbywa się poprzez umieszczenie wybranego produktu (lub kilku produktów) w koszyku.

2. Każdy produkt dostępny w systemie sklepowym ma określone parametry techniczne, cenę netto i brutto oraz maksymalne terminy realizacji.

3. Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego Regulaminu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji, o których jest mowa w punkcie powyżej.

4. Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.

5. Produkty niezamówione, a pozostawione przez Klienta w koszyku będą usuwane przez system, po okresie 7 dni roboczych.

6. W trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną i parametrami technicznymi oraz aktualną wartością koszyka.

7. Zamówienia złożone, ale nieopłacone, do których Klient nie dostarczył plików produkcyjnych, po upływie 14 dni zostaną automatycznie anulowane. 

8. Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktu w przypadku, gdy zamówienie z formą płatności Przedpłata nie zostało opłacone, jak również zmiany ceny produktu zamówionego i opłaconego, do którego nie dostarczono  w ciągu 7 dni od dnia zamówienia prawidłowo przygotowanych plików produkcyjnych.

9. Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez CUDDRUK.pl zamówienia są:

a) Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
b) Zalogowanie się do systemu
c) Złożenie zamówienia
d) Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
e) Zaakceptowanie plików przez system weryfikacyjny CUDDRUK.pl.

10. Złożone zamówienie może zostać anulowane, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych. 

V. Kalkulacja i zamawiania produktów z oferty spersonalizowanej

1. Zamówienie produktu poligraficznego pod indywidualną specyfikację Klienta wymaga przeprowadzenia procesu kalkulacji.

2. W celu zadania pytania kalkulacyjnego, Klient może skorzystać z formularza znajdującego się na stronie CUDDRUK.pl. Formularz można wywołać ze strony głównej (klawisz ZAPYTANIE O PRODUKT) lub z menu rozwijanego w zakładce „Moje konto”

3. Dopuszcza się możliwość zadania zapytania kalkulacyjnego drogą mailową, telefoniczną bądź też osobiście w siedzibie Drukarni.

4. Po otrzymaniu zapytania kalkulacyjnego Drukarnia dokonuje kalkulacji w systemie kalkulacyjnym, a jej wynik wraz z numerem kalkulacji przesyła Klientowi pod wskazany przy rejestracji adres mailowy.

5. Obliczona kalkulacja pojawia się automatycznie w wykazie kalkulacji, dostępnym w zakładce „Moje dane/ Moje kalkulacje”.

6. Ważność obliczonej kalkulacji wynosi 7 dni.

7. W celu wystawienia zamówienia na bazie wykonanej kalkulacji, należy wybrać odpowiednią kalkulację z listy dostępnych w systemie kalkulacji i kliknąć w przycisk „Wystaw zamówienie”. Wystawienie nowego zamówienia możliwe jest na podstawie ważnej kalkulacji dostępnej w systemie.

8. Wystawienie zamówienia jest możliwe także na podstawie innego, wcześniej realizowanego zamówienia, o ile parametry produktu nie uległy zmianie. Zamówienie takie musi jednak przejść proces weryfikacji ceny, którego wynik zostanie klientowi przesłany do zatwierdzenia.

9. Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktu zamówionego i opłaconego, do którego nie dostarczono  w ciągu 7 dni od dnia zamówienia prawidłowo przygotowanych plików produkcyjnych.

10. Dopuszcza się możliwość wystawienia zamówienia drogą mailową, z zastrzeżeniem, iż w treści zamówienia zamieszczone będzie odwołanie do konkretnego numeru kalkulacji.

11. Wystawienie zamówienia z systemu CUDDRUK.pl lub w innej formie pisemnej (mail, forma papierowa) z powołaniem się na numer kalkulacji, jest jednym z niezbędnych warunków skutecznego przyjęcia zamówienia do realizacji przez Drukarnię.

12. Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia Regulaminu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji zatwierdzone przez Drukarnię 

VI. Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy (przedpłata)
b) Płatność za pośrednictwem platformy Tpay.com (przedpłata).
c) Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia
d) Płatność kartą w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia
e) Za pobraniem, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od przewoźnika

2. Płatność „Tpay.com” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: 2000 PLN.

3. Płatność „Za pobraniem” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: 1800 PLN.

4. Płatność „Gotówką w kasie” oraz "Kartą w kasie" realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty 1800 PLN.

5. Przy należności regulowanej w formie przedpłaty nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia.

6. Aktualny wykaz stawek za płatność przy odbiorze oraz za pośrednictwem Tpay.com znajduje się w zakładce "Jak zapłacić".

7. Terminy płatności:

a) Dla zamówień produktów z oferty promocyjnej dostępnej w systemie sklepowym:

- Przedpłata (nie dotyczy form płatności wymienionych w par. IV pkt 2 i pkt 3.

b) Dla zamówień z oferty indywidualnej:

- przedpłata na trzy pierwsze faktury nowego klienta
- po spełnieniu warunku jak wyżej - 14 dni
- inne terminy ustalane będą indywidualnie

8. Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji.

9. Dokonując zamówienia w systemie CUDDRUK.pl, Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury, korekty faktury, duplikatu w formie elektronicznej.

10. Fakturę korygującą przesłaną na emaila klienta uważa się za skutecznie doręczoną, również w przypadku braku odpowiedzi klienta.

11. Faktura w formie elektronicznej dla każdego zamówienia dostępna jest również do pobrania przez Klienta z zakładki „Moje zamówienia”. 

12. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Tpay.com system przekierowuje Klienta automatycznie na tą platformę.

13. Klient może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych.

14. Klient, który opłacił anulowane zamówienie przelewem bądź poprzez Tpay.com otrzyma zwrot zapłaconej wartości, pomniejszonej o koszty administracyjne wynikające z czynności i opłat jakie Drukarnia poniosła poprzez rozpoczęty już proces realizacji zlecenia. Koszty administracyjne wynoszą 20 PLN brutto

15. Do anulowanego zamówienia Drukarnia wystawi fakturę korygującą, uwzględniającą ewentualne koszty administracyjne. Fakturę korygującą Klient otrzyma pocztą elektroniczną, na e-maila wskazanego przy rejestracji. Fakturę korygującą należy podpisać (data i podpis), a następnie odesłać. Zwrot podpisanej korekty jest dla Drukarni podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy wpłaty, pomniejszonej o ew. koszty administracyjne. Czas realizacji zwrotu: maksymalnie do 14 dni.

16. Zamówiony zgodnie z punktem III towar, dostarczony do Klienta na warunkach płatności „Za pobraniem" , "Gotówką w kasie" lub „Kartą w kasie", a nie podjęty pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „Płatność przelewem”, (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane.

17. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze. 

VII. Dostawa

1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) Kurierem pod wskazany w zamówieniu adres
b) Odbiór własny w siedzibie Drukarni.

2. Dostawa produktów z promocyjnej oferty poligraficznej ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Dostawa produktów z promocyjnej oferty poligraficznej możliwa jest na terenie całej Unii Europejskiej. Koszt i szczegóły takiej dostawy są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

4. Aktualny wykaz stawek za wysyłkę kurierską znajduje się w zakładce "Jak zapłacić".

5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.

6. Opakowanie w myśl Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w którym Klient odbiera zamówienie stanowi własność Klienta. 

VIII. Terminy realizacji

1. Zamówienia z oferty promocyjnej, dostępnej w systemie sklepowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

2. Zapytania kalkulacyjne i zamówienia produktów wycenianych indywidualnie można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

3. Zapytania kalkulacyjne i zamówienia produktów wycenianych indywidualnie złożone w innych terminach, niż to określono w punkcie powyżej, będą rozpatrywane w takim trybie, jakby były złożone w najbliższym dniu roboczym w godz. od 8.00 do 15.30.

4. Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego zamówienia indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.

5. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia

6. Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 14.00 spełnione zostały następujące warunki:

a) zostało przez Klienta złożone zamówienie
b) zostały przesłane przez Klienta prawidłowo przygotowane i zgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
c) płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie Drukarni (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze, płatności za pobraniem oraz płatności z odroczonym terminem, ustalanym indywidualnie z każdym klientem)
d) otrzymane pliki produkcyjne zostały zaakceptowane przez system weryfikacyjny CUDDRUK.pl

7. Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądź (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru. 

IX. Pliki produkcyjne

1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta i ich zgodność ze zleceniem. Po otrzymaniu pliki są poddawane standardowemu procesowi sprawdzenia plików. W jej ramach sprawdzane są podstawowe parametry plików: zgodność formatu ze zleceniem, przestrzeń kolorystyczna, doładowanie fontów.

2. Informacje o zauważonych błędach przesyłamy bezzwłocznie Klientowi.

3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach.

4. W celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku PDF w standardzie PDFx/1a.

5. Szczegółowe zasady przygotowania plików produkcyjnych zostały przedstawione w dokumencie „Wymagania techniczne obowiązujące dla plików wynikowych przeznaczonych do druku offsetowego”, który jest dostępny na stronie CUDDRUK.pl w zakładce "Jak przygotować plik".

6. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.

7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.

8. Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niż 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i niewniesienia przez Klienta reklamacji.

X. Reklamacje

1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres mailowy CUDDRUK.pl podany w zakładce „Kontakt”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

3. Celem skutecznego rozpatrzenia reklamacji, w sytuacjach uzasadnionych, Drukarnia ma prawo zażądać od Klienta dostarczenia na koszt Drukarni wszystkich niezgodnych egzemplarzy. W wypadku odrzucenia reklamacji, jako bezzasadnej, Drukarnia ma prawo obciążyć Klienta kosztami transportu spornych egzemplarzy.

4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.

5. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W sporadycznych sytuacjach wymagających przeprowadzenia dodatkowej analizy zgłoszonego problemu Drukarnia zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji. O fakcie tym Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

6. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Zgłoszenia, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do obowiązujących norm drukarskich ISO FOGRA 39 dotyczących kolorystyki.

8. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.

9. W przypadku druków uszlachetnianych folią lub lakierem UV mogą wystąpić różnice kolorystyczne finalnego produktu w porównaniu z identycznym drukiem niepoddanym uszlachetnianiu. Różnice te są naturalne i nie stanowią podstawy do reklamacji kolorystyki.

10. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

11. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest nastąpienie pękania papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z głównym falcem. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal pęka w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji z winy Drukarni.

12. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

13. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) różnice w grubości i gramaturze papieru w granicach ±10% wartości deklarowanych
b) pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm
c) kreski (zarysowania) - na stronie tytułowej: długość do 5mm, grubość do 0,1 mm, maksymalna ilość 1; na stronach wewnętrznych: długość do 10 mm, grubość do 0,1 mm, maksymalna ilość 3
d) plamki (kropki, słoneczka, kółka) - na stronie tytułowej: powierzchnia do 1mm², maksymalna ilość 1; na stronach wewnętrznych tolerancja: powierzchnia do 2 mm², maksymalna ilość 3
e) różnice w formacie do ± 1 mm
f) odchylenie w prostokątności do 1mm na odcinku 100 mm
g) przesunięcia bigi/złamu od nominalnej linii ich usytuowania do 1 mm
h) przesunięcie zszywek w poziomie (poza linię złamu) do 1 mm
i) pęknięcia w miejscach bigi i falcu do 1 mm
j) wykrawanie - przesunięcia do 1,5 mm
k) pozostałości po mostkach w procesie wykrawania do 0,7 mm
l) przesunięcia grafiki na grzbiecie do 1 mm
m) przesunięcia tłoczenia/hotstampingu do 0,5 mm
n) przesunięcia lakieru wybiórczego do 0,5 mm
o) różnice w szerokości skrzydełek okładki w oprawie miękkiej do 1,5 mm
p) różnice ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające 5% ilości zamówionej.

14. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.

15. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

16. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości. 

XI. Polityka prywatności

1. Drukarnia pozyskując i dokonując przetwarzania powierzonych jej danych osobowych swoich kontrahentów, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obecnych wymogów prawa krajowego i europejskiego, w szczególności zapewnia zgodność przyjętych zasad i uregulowań z:

a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
b) obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad, o których mowa w punkcie IX.1 niniejszego regulaminu, w tym wykaz wszystkich praw klienta dotyczących jego danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez Drukarnię, znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności” stanowiącym integralny załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnym na stronie www.cuddruk.pl Drukarni pod linkiem Polityka prywatności. 

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-01-2020
(aktualizacja: 26-10-2021)