Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Polityka prywatności

 

I. Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, jako administrator danych osobowych zapewnia, iż:

 1. Dokonując przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, realizuje zdefiniowane w RODO* zasady, wymogi  i obowiązki, w celu przeciwdziałania ryzyku naruszenia wolności i praw osób, których dane te dotyczą.
 2. Dane te są wykorzystywane również zgodnie z obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

II. Realizacja zasad ochrony danych osobowych
Przetwarzając dane osobowe swoich kontrahentów (klientów i dostawców) kierujemy się obowiązującymi w tej mierze zasadami.  Są to:

 1. Zasada legalności przetwarzania. Zapewniamy by dane osobowe były przetwarzane wyłącznie po spełnieniu jednego z warunków dopuszczalności przetwarzania określonych w art.. 6 ust. 1 RODO.
 2.  Zasada rzetelności przetwarzania. Przez przetwarzanie rzetelne rozumiemy przetwarzanie uczciwie w stosunku do osoby, których dane dotyczą,
 3. Zasada przejrzystości przetwarzania.   Wszystkim naszym kontrahentom zapewniamy przejrzystą informację  dotyczącą sposobu przetwarzaniu ich danych osobowych. Stworzyliśmy odpowiednie  ścieżki komunikacji i proste narzędzia umożliwiające zainteresowanym skorzystanie z przyznanych im praw.
 4. Zasada ograniczoności celu. Dane zbieramy jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich po zebraniu w sposób niezgodny z tymi celami. Do danego celu dostosowujemy ilość zbieranych danych, zakres ich przetwarzania oraz okres przez który są przechowywane.
 5. Minimalizacja danych. Przetwarzamy dane w ilości adekwatnej do celu, czyli ograniczamy ich ilość do niezbędnego minimum.
 6. Prawidłowość danych. Staramy się aby dane były prawdziwe (zgodne z prawdą) i w razie potrzeby uaktualniane.
 7. Ograniczenie przechowywania. Dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przechowywujemy jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

III. Realizacja obowiązków informacyjnych i zapewnienie przejrzystej komunikacji

 1. Informacje przekazywane kontrahentom  staramy się formułować w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 2. Przekazując informacje kontrahentom staramy sie zadbać o to by informacja ta obejmowała wyłącznie dane ich dotyczące.
 3. Zapewniamy kontrahentom ścieżki komunikacji i narzędzia  umożliwiające  łatwy  kontakt w celu realizacji przyznanych im praw: 
  • zakładka „Moje konto/RODO” na stronie głównej www.cuddruk.pl. 
  • Możliwość kontaktu telefonicznego, osobistego i pocztą elektroniczną i tradycją z biurem obsługi klienta. 

IV. Realizacja żądań osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do dostępu do danych osobowych. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa dostępu do danych  (zażąda informacji na temat dotyczącego go przetwarzania) to udziela się mu jej zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 RODO. Jeśli zainteresowany tego zażąda, a jest to możliwe, przekazuje się mu także kopię dotyczących go danych. Informacji na żądanie udziela się zasadniczo bezzwłocznie, chyba, że sprawa jest skomplikowana. Wtedy przedłużenie terminu następuje zgodni z art. 12 ust. 3 RODO.
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto" zainteresowany ma dostęp do wszystkich danych, jakie nam udostępnił  a także do całej historii wspólpracy handlowej z nami.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do sprostowania to na jego żądanie dokonamy sprostowania nieprawidłowych danych. Prawo to obejmuje też uzupełnienie niekompletnych danych, przy czym kompletność ocenia się z uwzględnieniem celów przetwarzania. 
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto" zainteresowany ma możliwość własnoręcznego sprostowania powierzonych nam danych osobowych. 
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do usunięcia danych (bycia zapomnianym) to na jego żądanie usuniemy dotyczące go dane, chyba że spełnione są wymogi ich dalszego przetwarzania z art. 17 ust. 3 RODO.
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto/RODO" zainteresowany ma do dyspozycji proste narzędzie do wyrażania woli wobec przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania, to na jego żądanie ograniczamy przetwarzanie danych osoboiwych do wskazanych czynności, chyba, że zachodzą przesłanki ich dalszego przetwarzania, w szczególności te wymienione w art. 18 ust. 2 RODO. 
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto/RODO" zainteresowany ma do dyspozycji proste narzędzie do wyrażania woli wobec przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych osobowych. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do przeniesienia danych to dostarcza mu się dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (xml, txt, pdf).  Na żądanie zainteresowanego dane dostarczymy bezpośrednio wskazanemu przez niego podmiotowi.
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto/RODO" zainteresowany ma do dyspozycji proste narzędzie do wyrażania woli wobec przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych, w tym profilowania, to zawsze uwzględniamy ten sprzeciw.
  • Dodatkowo, na stronie www.cuddruk.pl w zakładce "Moje konto/RODO" zainteresowany ma do dyspozycji proste narzędzie do wyrażania woli wobec przetwarzania powierzonych nam danych osobowych.

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lub 9 ust. 1 RODO podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą to przyzwolenie na przetwarzanie danych jest dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Spełnia też wymogi rozliczalności i transparentności.
 2. Zapewniamy prawo do wycofania zgody.
 3. Nie uzależniamy wykonania usługi niezwiązanej bezpośrednio ze zgodą od jej udzielenia.

VI. Profilowanie

 1. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji wobec indywidualnych osób, w tym profilowanie, będziemy stosować wyłącznie w przypadkach  gdy zainteresowana osoba wyraziła na to zgodę.
 2. Osobie, wobec której są podejmowane zautomatyzowane decyzje lub którą się profiluje zapewnia się:
  • prawo do zakwestionowania tej decyzji;
  • prawo do wyrażenia własnego stanowiska w przedmiocie podejmowanych wobec niej decyzji i profilowania;
  • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, czyli do indywidualnego rozpatrzenia jej sprawy przez administratora danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO.

VII. Pozyskiwanie danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie www.cuddruk.pl, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia zamówienia na usługę poligraficzną oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler;
 3.  dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 4.  dane cookies i web beacons - podczas korzystania z zasobów strony www.cuddruk.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies" lub "web beacons".

VIII. Udostępnianie danych osobowych

 1. Tam, gdzie  zgodnie z przepisami prawa  jesteśmy zobowiązani do przekazywana danych osobowych wskazanym podmiotom (np. Urzędowi Skarbowemu lub ZUS) to nasi upoważnieni pracownicy realizują ten wymóg zgodnie z zakresem swoich obowiązków służbowych stosując się ściśle do wskazanych przepisów.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) .

X. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi

 1. Jeśli wymagają tego okoliczności powierzamy posiadane dane osobowe do przetwarzania podmiotom przetwarzającym.
 2. Wybierając podmiot przetwarzający dokładamy wszelkiej staranności, by podmiot ten zapewniał wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, potrzebnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
 3. Wszystkie wspólpracujące z nami podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, realizują swoje zadania na podstawie stosownych umów i/lub upowaznień, w których to dokumentach zobowiązują się do prowadzenia prac zgodnie z przepisami i wyomogami RODO.

 

* Termin "RODO" użyty w niniejszym dokumencie oznacza:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady  Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.