Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Poligraficzne newsy CUDRUK-u

 

Zapraszamy do śledzenia nowego cyklu wpisów na naszym blogu. Będzie on gromadził w jednym miejscu newsy z naszego podwórka, które publikujemy w miarę regularnie, na portalach społecznościowych. Z newsami bywa bowiem tak, że ich żywot jest krótki i w powodzi innych newsów, znikają w internetowej otchłani, a ich ponowne odnalezienie graniczny z cudem. W CUDDRUK-u  cud ten będzie możliwy w każdej chwili, gdyż wpis z newsami zawsze będzie na pierwszym miejscu blogowego "Spisu treści".


VIDEO CUDDRUK:


Kurs szycia i oprawy książek
(30-03-2019) W uzu­peł­nie­niu naszego cyklu felie­to­nów pn. Publi­ka­cje książ­kowe,  pre­zen­tu­jemy za zgodą twór­ców,  linki do video kursu szy­cia i oprawy ksią­żek. Jest to wybra­nych osiem fil­mi­ków, w pro­sty i nie­zwy­kle przej­rzy­sty spo­sób poka­zu­ją­cych zasady szy­cia i oprawy ksią­żek.  Kurs powstał na Wydziale Gra­fiki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie.


Nie ma mocnych
(20-03-2019) Kiedy główny drukarz CUDDRUKu Grzegorz, staje za pulpitem głównej maszyny drukarskiej Roland 700, to nie ma rzeczy niemożliwych.


Ujarzmienie Chochlika
(16-03-2019)  Zmorą wszystkich drukarń są chochliki drukarskie, czyli "wyjątkowo złośliwe licha przyczyniające się do powstawania błędów w składzie, najczęściej dostrzeganych dopiero w gotowym druku." W CUDDRUKu od wielu już lat, nasz etatowy chochlik został ujarzmiony i teraz pisze dla nas poligraficzne felietony. 


Wkłady publikacji książkowych (1)
(09-03-2019)  Nie szata zdobi czło­wieka, ani okładka książkę. Trudno wręcz zgo­dzić się z tym prze­wrot­nym stwier­dze­niem, a jed­nak w obu przy­pad­kach to, co naprawdę war­to­ściowe i trwałe, ukryte jest pod zewnętrzną, wysta­wioną na publiczny widok powłoką i zapra­sza nas do spo­tka­nia ze sobą, na zupeł­nie innym pozio­mie. Na chochlikowym blogu dziś premiera siódmego już odcinka, poświęconego publikacjom książkowym. 


CUDowna paleta barw
(07-03-2019) To tylko jedna z kilku palet kolorów, jakie możesz wydrukować w CUDDruku


Rekord grubości książki
(06-03-2019) Prawie osiem centymetrów ma grzbiet najgrubszej książki, jaka dotychczas wyszła z naszego działu intro. Zapraszamy płodnych autorów i ich wydawców do pobicia tego CUDownego rekordu.


Otwieralność
(05-03-2019) Dobra otwieralność, to jedna z najważniejszych cech, jaką charakteryzują się prawidłowo wykonane publikacje książkowe. W sytuacji idealnej, po otwarciu książki na dowolnej stronie, winno być możliwe swobodne czytanie, bez konieczności ręcznego dociskania rozwarcia. Otwieralność zależy od zastosowanej technologii introligatorskiej, kierunku włókna i sztywności papieru, ale przede wszystkim od kunsztu rzemieślniczego, jaki prezentuje dział introligatorni, w zakładzie poligraficznym. W CUDDRUKu wygląda to zazwyczaj tak:


Futerały
(04-03-2019) Praw­dzi­wie ochronną, a także ozdobną i pod­no­szącą pre­stiż wydaw­nic­twa rolę, pełni fute­rał, czyli forma gustow­nego pudełka czy też mufki, w któ­rej umiesz­cza się publi­ka­cję książ­kową na czas trans­portu, prze­cho­wy­wa­nia, odkła­da­nia po lek­tu­rze i eks­po­no­wa­nia na półce biblio­tecz­nej. Fute­rały pudeł­kowe wyko­nane są z kar­tonu lub tek­tury i mogą być w dowolny spo­sób zadru­ko­wy­wane i/lub okle­jane. Pro­jek­tant winien otrzy­mać z dru­karni odpo­wiedni sza­blon wykroj­nika, na któ­rym będzie mógł roz­ry­so­wać swój pro­jekt, tak aby ele­menty tek­stowe i gra­ficzne, ide­al­nie wpa­so­wały się w poszcze­gólne ele­menty kon­struk­cyjne pudełka. Usztywnianie okładek
(03-03-2019) Efekt ten uzy­skuje się przez nakle­je­nie osobno na okła­dzinę przed­nią i tylną arku­szy z gru­bej, czę­sto bar­wio­nej w masie tek­tury. Jest to swo­istego rodzaju wariant kla­sycz­nej okładki twar­dej, w któ­rej też wystę­pują ele­menty usztyw­nia­jące okła­dzinę, ale przy­kryte oklejką, nie są widoczne dla użyt­kow­nika. Tu jest odwrot­nie. Ele­ment usztyw­nia­jący jest jed­no­cze­śnie ele­men­tem zdo­bią­cym okładkę i sam w sobie posiada walor este­tyczny. Na zdję­ciu tek­tura usztyw­nia­jąca jest w kolo­rze czar­nym, co w połą­cze­niu z czer­wo­nymi okła­dzi­nami mięk­kimi daje bar­dzo cie­kawy efekt.


Okładki z gąbką
(02-03-2019) Wielbicielom rozwiązań miękkich i wieczornego używania książki do poduszki, polecamy przytulną okładkę, w której elementy usztywniające są otulone gąbczastą oklejką. Jej zewnętrzna warstwa jest wykonana z trwałego materiału ozdobnego, a wewnętrzna przypomina swoją strukturą gąbkę. Rozwiązanie to, niezwykle miłe i powabne w dotyku i wyglądzie, świetnie nadaje się do oprawiania romansów, pamiętników, szkicowników oraz tradycyjnej literatury kobiecej.


Falcowanie czy złamywanie?
(01-03-2019) Czym się różni falcowanie od złamywania lub też falcerka od złamywarki? Okazuje się, że NICZYM. Obie nazwy funkcjonują równolegle, dla określenie najczęstszego procesu introligatorskiego, jaki wykonujemy w naszej drukarni. Polega on na, wielokrotnym czasami, zginaniu arkusza papieru pod kątem 180 stopni, celem sprowadzenia formatu arkusza drukarskiego do docelowego formatu wyrobu poligraficznego. 
 


Dobra otwieralność
(28-02-2019) Dobra otwieralność to zazwyczaj zaleta publikacji książkowych. Czasem jednak chcemy ją ograniczyć, tak aby zawartość naszych notesów, terminarzy i pamiętników była chroniona przed wzrokiem ciekawskich. Oto prosty sposób na sprytne i gustowne rozwiązanie tego problemu. Estetyczny nit i gumka dobrane kolorystycznie do projektu okładki, zabezpieczają książkę przed "niekontrolowanym" otwieraniem się. Rzecz do wykonania w naszej drukarni.


Zaokrąglone narożniki
(27-02-2019) Sprytnie podeszli do problemu ochrony rogów książek przed zniszczeniem, projektanci poniższej publikacji. Wyszli oni, ze słusznego poniekąd założenia, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest likwidacja miejsca, gdzie problem powstaje. Idąc tym tokiem myślenia, zamiast tracić czas i materiał na okuwanie narożników, pozbyli się ich. Jeśli efekt ten Wam się podoba, w CUDDRUKU możecie w każdej chwili zlecić usługę zaokrąglania rogów drukowanej u nas publikacji.Okuwanie narożników
(26-02-2019) Wielbicielom efektów specjalnych podpowiadamy dziś efek-towne rozwiązanie, dotyczące ochrony narożników okładki. Jak wiemy rogi i grzbiety są przy użytkowaniu opraw, najbardziej narażone na zniszczenie. W okładkach specjalnych bibliotecznych, poradzono sobie z tym problemem, pokrywając miejsca wrażliwe, osobnymi oklejkami wykonanymi z trwalszych materiałów. W wypadku okładek twardych, można do zagadnienia podejść jeszcze inaczej i wzmocnić je metalowymi narożnikami. Przy odpowiednim zgraniu kolorystycznym narożników z resztą okładki, w niebanalny sposób podnosi się także estetykę całości. Popatrzcie zresztą sami.