Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Weryfikacja

 
  • Parametr ten pozwala na wybór sposobu sprawdzenia poprawności przygotowania pliku produkcyjnego dostarczonego do drukarni wraz z zamówieniem. Klient ma do wyboru dwa rodzaje weryfikacji: automatyczną oraz pełną
  • Weryfikacja automatyczna (Bez sprawdzania plików) jest bezpłatna i podlegają jej wszystkie pliki przesłane do druku. W jej ramach sprawdzane są podstawowe parametry plików: zgodność formatu ze zleceniem, przestrzeń kolorystyczna, doładowanie fontów. Ewentualne braki zgodności plików z zamówieniem są automatycznie korygowane bez konsultacji z Klientem.
  • W ramach Weryfikacji pełnej (Sprawdzenie plików przez konsultanta), dokonuje się pełnego preflightingu pracy za pomocą programu PitStop, sprawdza się wszystkie parametry publikacji i w miarę możliwości koryguje zauważone błędy. O negatywnym wyniku weryfikacji powiadamiamy e-mailowo, a przesłany raport zawiera listę stwierdzonych niezgodności. Ewentualne poprawki w plikach są z Klientem konsultowane.