Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Objętość katalogów

 
  • Parametr ten określa ilość stron katalogu.
  • Ponieważ katalog jest publikacją dwuczęściową, składającą się z okładki i wkładu (środka), podaje się osobno ilość stron okładki oraz osobno ilość stron środka.
  • Ilość stron okładki wynosi zawsze "4" i określa ją cyfra występująca przed operatorem "+".
  • Ilość stron środka musi zawsze być liczbą parzystą i odnośnie katalogów szytych musi być dodatkowo podzielna przez liczbę 4. 
  • Jeżeli klient dostarczy plik z mniejszą ilością stron, zostanie on automatycznie uzupełniony do zlecanej liczby stron, przez dodanie wakatów (pustych stron) na końcu publikacji.
  • Jeśli klient jest zainteresowany inną ilością stron niż są proponowane standardowo, może on zwrócić się z zapytaniem kalkulacyjnym, za pomocą funkcjonalności Zapytaj o produkt. Po otrzymaniu zapytania, drukarnia niezwłocznie dokona indywidualnej wyceny produktu i prześle ją pod wskazany adres mailowy. formularza na Produkt niestandardowy dostępny po zalogowaniu się w zakładce Moje zamówienia.