Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Polityka prywatności

 

I. Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, jako administrator danych osobowych zapewnia, iż:

 1. dokonując przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, realizuje zdefiniowane w RODO* zasady, wymogi i obowiązki, w celu przeciwdziałaniu ryzyku naruszenia wolności i praw osób, których dane te dotyczą.
 2. Dane te są wykorzystywane również zgodnie z obecnymi wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087. oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

II. Realizacja zasad ochrony danych osobowych
Przetwarzając dane osobowe swoich kierujemy się następującymi zasadami:

 1. Zasadą legalności przetwarzania. Zapewniamy by dane osobowe były przetwarzane wyłącznie po spełnieniu jednego z warunków dopuszczalności przetwarzania określonych w art.. 6 ust. 1 RODO, a w przypadku szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) art.. 9 i art. 10 RODO.
 2.  Zasada rzetelności przetwarzania. Przez przetwarzanie rzetelne rozumiemy jako przetwarzanie uczciwie w stosunku do osoby, których dane dotyczą,
 3. Zasada przejrzystości przetwarzania. Należy zapewnić przejrzystą informację podmiotom danych o dotyczącym ich przetwarzaniu. Powinny być stworzone ścieżki komunikacji umożliwiające zainteresowanym skorzystanie z przyznanych im praw.
 4. Zasada ograniczoności celu. Dane zbieramy jedynie w konkretnych, wyraźnych
  i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich po zebraniu w sposób niezgodny z tymi celami. Do celu należy dostosowujemy ilość zbieranych danych, zakres ich przetwarzania oraz okres przez który są przechowywane.
 5. Minimalizacja danych. Przetwarzamy dane wjedynie ilości adekwatnej do celu, czyli ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Prawidłowość danych. Staramy się aby dane były prawdziwe (zgodne z prawdą) i w razie potrzeby uaktualniane.
 7. Ograniczenie przechowywania. Dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przechowywujemy jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

III. Realizacja obowiązków informacyjnych i zapewnienie przejrzystej komunikacji

 1. Informacje przekazywane podmiotom danych staramy się formułować w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 2. Przekazując informacje podmiotowi danych staramy sie zadbać o to by informacja ta obejmowała wyłącznie dane go dotyczące.
 3. Zapewniamy ścieżki komunikacji umożliwiające osobom, których dane dotyczą kontakt w celu realizacji przyznanych im praw: 
  • zakładka „Moje konto” na stronie głównej www.cuddruk.pl. 
  • Możliwość kontaktu telefonicznego, osobistego i pocztą elektroniczną i tradycją z biurem obsługi klienta. 

IV. Realizacja żądań osób, których dane dotyczą

 1. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa dostępu do danych (zażąda informacji na temat dotyczącego go przetwarzania) to udzielasię mu jej zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 RODO. Jeśli podmiot danych tego zażąda, a jest to możliwe, przekazuje się mu także kopię dotyczących go danych. Informacji na żądanie udziela się zasadniczo w terminie miesiąc, chyba, że sprawa jest skomplikowana. Wtedy przedłużenie terminu następuje zgodni z art. 12 ust. 3 RODO.
 2. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do sprostowania to na jego żądanie dokonuje się sprostowania nieprawidłowych danych. Prawo to obejmuje też uzupełnienie niekompletnych danych, przy czym kompletność ocenia się z uwzględnieniem celów przetwarzania. O ile to możliwe to o dokonanym sprostowaniu informuje się odbiorców, którym dane zostały przekazane.
 3. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do usunięcia danych (bycia zapomnianym) to na jego żądanie usuwa się dotyczące go dane, chyba że spełnione są wymogi ich dalszego przetwarzania z art. 17 ust. 3 RODO. O ile to możliwe to o dokonanym usunięciu informuje się odbiorców, którym dane zostały przekazane. Gdy dane zostały upublicznione należy podjąć starania w celu usunięcia wszelkich łączy do tych danych, ich kopii lub replikacji stworzonych przez innych administratorów.
 4. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania to na jego żądanie ograniczamy przetwarzanie do wskazanych czynności, chyba, że zachodzą przesłanki ich dalszego przetwarzania, w szczególności te wymienione w art. 18 ust. 2 RODO. O ile to możliwe to o dokonanym ograniczeniu informuje się odbiorców, którym dane zostały przekazane.
 5. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa do przeniesienia danych to dostarcza mu się dotyczących go danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to przysługuje, gdy dane mają postać zapisu elektronicznego i są przetwarzane na podstawie warunku zgody lub realizacji umowy. Na żądanie zainteresowanego dane dostarcza się bezpośrednio wskazanemu przez niego podmiotowi.
 6. Jeżeli zainteresowany skorzysta z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych, w tym profilowania, to zawsze uwzględniamy ten sprzeciw.

V. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeżeli zgodnie z art. 6 ust. 1 lub 9 ust. 1 RODO podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą to przyzwolenie na przetwarzanie danych jest dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Spełnia też wymogi rozliczalności i transparentności.
 2. Zapewnia się prawo do wycofania zgody.
 3. Nie uzależniamy wykonania usługi niezwiązanej bezpośrednio ze zgodą od jej udzielenia.
 4. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku podejmuje się wszelkie niezbędne działania by uzyskać aprobatę opiekuna.

VI. Profilowanie

 1. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji wobec indywidualnych osób, w tym profilowanie, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w art. 22 ust. 3, w szczególności, gdy zainteresowana osoba wyraziła na to zgodę.
 2. Osobie, wobec której są podejmowane zautomatyzowane decyzje lub którą się profiluje zapewnia się:
  • prawo do zakwestionowania tej decyzji;
  • prawo do wyrażenia własnego stanowiska w przedmiocie podejmowanych wobec niej decyzji i profilowania;
  • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, czyli do indywidualnego rozpatrzenia jej sprawy przez administratora danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO.

VII. Pozyskiwanie danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 1. formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie www.cuddruk.pl, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia zamówienia na usługę poligraficzną oraz wyrażenia uwag;
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler;
 3.  dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Nie jesteśmy w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 4.  podczas korzystania z zasobów strony www.cuddruk.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies" lub "web beacons".

VIII. Udostępnianie danych osobowych

 1. Jeśli zgodnie z przepisami prawa administrator danych osobowych jest zobowiązany do przekazywana danych osobowych wskazanym podmiotom (np. Urzędowi Skarbowemu lub ZUS) to upoważnieni pracownicy administratora danych osobowych realizują ten wymóg zgodnie z zakresem swoich obowiązków służbowych stosując się ściśle do wskazanych przepisów.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) jest zasadniczo zabroniona, chyba, że decyzję taką podejmie administrator danych osobowych, ze względu na szczególne okoliczności.
 2.  W przypadku określonym w ppkt. powyżej, przekazanie jest dokonywane wyłącznie zgodnie z wymogami określonymi w art. 44-50 RODO. Administrator danych dokłada staranności, by zapewnić stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO.

X. Współpraca z podmiotami przetwarzającymi

 1. Jeśli wymagają tego okoliczności administrator danych może podjąć decyzje o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu.
 2. Wybierając podmiot przetwarzający administrator danych dokłada staranności, by podmiot ten zapewniał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

 

* Termin "RODO" użyty w niniejszym dokumencie oznacza:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady  Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.